Hướng dẫn cài đặt SAP Business One version SAP HANA On-Premise (phần 3)


Hướng dẫn cài đặt SAP Business One version SAP HANA On-Premise (phần 3)

Cấu hình hệ điều hành SUSE

Trường hợp bạn chưa đăng ký Register Code SUSE khi cài đặt hệ điều hành, bạn có thể register sau bằng cách vào YAST > Product Registration. Sau khi Register xong thì bạn có thể tiến hành Update hệ điều hành bằng lệnh

zypper update -y

Các Extension và Modules mà mình đã sử dụng bao gồm: (Cái này giải thích thì dài lắm, nên mình chỉ giới thiệu các phần mà mình đã install thôi). Các bạn không nhất thiết phải theo nhé, cái này tùy bạn thôi, mình thấy miễn sao là đủ component để cài đặt các ứng dụng mình cần là đủ rồi. Bạn có thể cài đặt riêng lẻ cũng được.

 1. SUSE Package Hub 15 x86_64
 2. Basesystem Module 15 x86_64
 3. Containers Module 15 x86_64
 4. Desktop Applications Module 15 x86_64
 5. Development Tools Module 15 x86_64
 6. Legacy Module 15 x86_64
 7. SAP Applications Module 15 x86_64
 8. Server Applications Module 15 x86_64

Sau khi đã cài đặt Extensions và Modules, bạn tiến hành active cài đặt các gói cần thiết sử dụng cho HANA và SAP Business One nhé. Mình thường sử dụng cả 2 cách 1 lúc là tiến hành active trong YAST và dùng terminal update bằng command để tiện theo dõi.

Active Pattern bằng YAST.

Vào YAST > Software Management

Active các Pattern bên dưới bằng cách chọn và click accept để cài đặt.

 1. SAP Business One Server Base
 2. SAP HANA Server Base
 3. Java Development
 4. Perl Development
 5. Python 3 Development

Cài đặt các Components bằng Terminal

Mở Terminal và chạy đoạn lệnh bên dưới để cài đặt các thành phần cần thiết install SAP Business One Server.

zypper addrepo https://download.opensuse.org/repositories/devel:languages:python:backports/SLE_15/devel:languages:python:backports.repo
zypper addrepo https://download.opensuse.org/repositories/home:jayvdb:rpm/SLE_15/home:jayvdb:rpm.repo
zypper refresh
zypper install bash bind-utils coreutils cron curl cyrus-sasl gawk glibc glibc-i18ndata glibc-locale krb5 libaio1 libcom_err2 libcurl4 libexpat1 libgcc_s1 libgcrypt20 libgpg-error0 libldap-2_4-2 liblua5_3-5 libopenssl1_1 libssh2-1 libstdc++6 net-tools nfs-kernel-server nfs-client openssl pam perl python python-gtk samba samba-client timezone unzip zip keyutils-libs python-crypto python-openssl rpm zlib libidn11 rpm-build

Để ý xem có báo lỗi gì không nhé, nếu bị thiếu, khi chạy lệnh, hệ thống sẽ báo thiếu do không tìm được trong các Repositories. Cách đơn giản là bạn lên search google và add các Repositories còn thiếu vào hệ thống, sau đó thực hiện Install
Tips: Các bạn có thể thêm -y vào khi tiến hành Install nhé để khỏi phải gõ yes thủ công.

Sau cùng, đây là bảng các Component mà mình đã install thành công SAP Business One Server, các bạn nên kiểm tra kỹ version của các Components nhé, để tránh lỗi trong quá trình cài đặt.

ComponentsVersion
bash4.4-9.10.1-x86_64
bind-utilsbất kỳ version 
coreutilsbất kỳ version 
cronbất kỳ version 
curlbất kỳ version 
cyrus-sasl2.1.26-3.23
gawkbất kỳ version 
glibc2.26-13.8.1
glibc-i18ndata2.26
glibc-locale2.26
krb51.15.2
libaio10.3.109-0.1.46
libcom_err21.43.8-4.3.1
libcurl47.60
libexpat12.25
libgcc_s17.3.1
libgcrypt201.8.2
libgpg-error01.29-1.8
libldap-2_4-22.4.46-9.3.1
liblua5_3-55.3.4
libopenssl1_11.1.0i
libssh2-1bất kỳ version 
libstdc++67.3.1
net-toolsbất kỳ version 
nfs-kernel-serverbất kỳ version 
nfs-clientbất kỳ version 
openssl1.1.0i
pam1.3.0-6.6.1
perlbất kỳ version 
python2.7.14 <3.0.0
python-gtkbất kỳ version 
sambabất kỳ version 
samba-clientbất kỳ version 
timezonebất kỳ version 
unzipbất kỳ version 
zipbất kỳ version 
keyutils-libs1.2-107.22
python-cryptobất kỳ version 
python-opensslbất kỳ version 
rpmbất kỳ version 
zlib1.2.3
libidn111.34-1.9
rpm-buildbất kỳ version 

Cài đặt SAP HANA DATABASE

HANA Database là hệ quản trị cơ sở dữ liệu ( tương tự như MSQL, MariaDB, Oracle, … ) dùng để quản lý cơ sở dữ liệu. Bạn có tham khảo link giới thiệu HANA Database tại link wiki sau https://vi.wikipedia.org/wiki/SAP_HANA

Theo nhận định chủ quan của mình, HANA Database được sinh ra, chủ yếu là phục vụ cho hệ sinh thái của SAP (các Applications thuộc sở hữu của SAP, SAP All-in-one S4HANA, SAP Business One, …. ). Và định hướng của SAP với hệ quản trị cơ sở dữ liệu này không dành cho các bên thứ 3 phát triển Applications trên nó.

Phân quyền

Di chuyển đến thư mục Source > SAP HANA DATABASE và thực hiện phân quyền cho các file hdblcm , hoặc file hdblcmgui nếu bạn muốn cài đặt qua giao diện. Mình thì thường sử dụng dạng command (hay gọi 1 cách khác là install dạng Silent Mode).

cd /source/51054431/DATA_UNITS/SAP*HANA*DATABASE*2.0*FOR*B1/LINX64SUSE/SAP_HANA_DATABASE
ls -la

nó sẽ show ra được danh sách file như hình bên dưới.

Kế tiếp, để phân quyền, bạn thực hiện lệnh chmod, bạn phân quyền thực thi là được rồi nhé. Mình hơi lười nên quất hết tất cả các file luôn :). 750 là phân quyền cho tất cả owner và group đều có quyền write và change.

chmod 750 hdblcm
chmod 750 instruntime/sdbrun

Sau khi phân quyền thì các bạn chú ý cột đầu tiên khi thực hiện show file bằng ls -la chính là cột phân quyền. – rwxr-xr-x

Hoặc bạn có thể thực hiện phân quyền & kiểm tra bằng WINSCP.

Các bạn thực hiện tương tự cho folder

cd /source/51054431/DATA_UNITS/SAP*HANA*CLIENT*2.0*FOR*B1/LINX64SUSE/SAP_HANA_CLIENT
chmod 750 *
chmod 750 instruntime/sdbrun
cd /source/51054431/DATA_UNITS/SAP*HANA*AFL*2.0*FOR*B1/LINX64SUSE/SAP_HANA_AFL
chmod 750 *
chmod 750 instruntime/sdbrun

Cài đặt

Sau khi phân quyền xong, các bạn lần lượt di chuyển đến thư mục cần cài đặt và tiến hành Install bằng lệnh hdblcm hoặc qua giao diện với lệnh hdblcmgui

cd /source/51054431/DATA_UNITS/SAP*HANA*DATABASE*2.0*FOR*B1/LINX64SUSE/SAP_HANA_DATABASE
./hdblcm

Điền hoặc ấn lần lượt: (giá trị bôi đậm nhé). Giá trị ID các bạn có thể thay đổi lại theo ý của mình nhé.

Default Installation Path /hana/shared

Local Host Name hanaides

Do you want to add hosts to the system? n

SAP HANA System ID SB1

Instance Number: 00

Local Host Work Group default

System Usage 2 – test

Location of Data Volumes /hana/data/SB1

Location of Log Volumes /hana/log/SB1

Restrict maximum memory allocation ? n

Certificate Host Name For Host ‘sapb1’ sapb1

Enter password for SAP Host Agent User sapadm

Confirm password for SAP Host Agent User sapadm

Enter password for System Administrator User sb1adm

Confirm password for System Administrator User sb1adm

System Administrator Home Directory as /usr/sap/SB1/home

System Administrator Login Shell as /bin/sh

System Administrator User ID as 1001

ID of User Group sapsys as 79

Enter password for System Database User SYSTEM

Confirm password for System Database User SYSTEM

Restart system after machine reboot? n

Sau đó kiếm tra lại một lần nữa các thông số, thực hiện install SAP HANA DATABASE. Mất khoảng 10 phút hoặc hơn tùy vào cấu hình server của bạn. Sau khi install xong, sẽ có thông báo trạng thái

SAP HANA DATABASE System Installed

Bạn có thể tiến hành kiểm tra lại bằng lệnh sau:

su - sb1adm
sb1adm@sapb1:/usr/sap/SB1/HDB00> HDB info

Trường hợp nếu Database không tự start, bạn có thể tiến hành Start bằng lệnh

HDB start

(chú ý: trong quá trình start, đừng ấn gì nhé, ví dụ táy máy tay chân, ấn CTRL + C chẳng hạn > trong Linux thì nó hiểu là bạn đang hủy nóng tiến trình đó)

Vậy là bạn đã install xong SAP HANA DATABASE SERVER. Bạn thực hiện tương tự để install CLIENT và AFL nhé. Đối với Install AFL, điền Database ID mà bạn vừa cài vào.

cd /source/51054431/DATA_UNITS/SAP*HANA*CLIENT*2.0*FOR*B1/LINX64SUSE/SAP_HANA_CLIENT
./hdbinst
cd /source/51054431/DATA_UNITS/SAP*HANA*AFL*2.0*FOR*B1/LINX64SUSE/SAP_HANA_AFL
./hdbinst

Install thành công SAP HANA CLIENT, hệ thống sẽ thông báo như sau

Installing SAP HANA Database Client to /usr/sap/hdbclient...
Installing package 'Product Manifest'...
Installing package 'SQLDBC'...
Installing package 'REPOTOOLS'...
Installing package 'Python DB API'...
Installing package 'Python Machine Learning API'...
Installing package 'ODBC'...
Installing package 'R Machine Learning API'...
Installing package 'JDBC'...
Installing package 'HALM Client'...
Installing package 'DBCAPI'...
Installing package 'node.js Client'...
Installing package 'golang Client'...
Installing package 'Ruby Client'...
Installing package 'CommonCryptoLib'...
Installing package 'Environment Script'...
Installing package 'Client Installer'...
Installation done
Log file written to '/var/tmp/hdb_client_2020-07-25_09.56.54_13520/hdbinst_client.log' on host 'sapb1'.

Install thành công AFL, hệ thống sẽ thông báo như sau

Installing package 'AFL'...
Stopping system...
All server processes stopped on host 'sapb1' (worker).
Activating plugin...
Starting system...
Starting 1 process on host 'sapb1' (worker):
Starting on 'sapb1' (worker): hdbdaemon
Starting 7 processes on host 'sapb1' (worker):
Starting on 'sapb1' (worker): hdbdaemon, hdbcompileserver, hdbindexserver (SB1), hdbnameserver, hdbpreprocessor, hdbwebdispatcher, hdbxsengine (SB1)
Starting on 'sapb1' (worker): hdbdaemon, hdbindexserver (SB1), hdbwebdispatcher, hdbxsengine (SB1)
Starting on 'sapb1' (worker): hdbdaemon, hdbwebdispatcher, hdbxsengine (SB1)
Starting on 'sapb1' (worker): hdbdaemon, hdbwebdispatcher
All server processes started on host 'sapb1' (worker).
Installation done
Log file written to '/var/tmp/hdb_afl_2020-07-25_09.57.41_13683/hdbinst_afl.log' on host 'sapb1'.

Các bạn theo dõi tiếp phần 4 ở link bên dưới để tiến hành cài đặt SAP Business One Server nhé.

Bạn có thể xem tiếp phần 4 Hướng dẫn cài đặt SAP Business One version SAP HANA On-Premise (phần 4)

hoặc xem lại phần 2 Hướng dẫn cài đặt SAP Business One version SAP HANA On-Premise (phần 2)

Đây là chuỗi bài viết gồm 4 phần hướng dẫn cài đặt SAP Business One version for HANA Database On-Premise mà Khanh tham khảo từ anh Phuc An từ https://sapabc.xyz/ và được sự chấp thuận để chia sẻ lại trên blog cá nhân mọi người cùng tìm hiểu.

Có câu hỏi nào thì các bạn có thể bình luận bên dưới hoặc ủng hộ mình bằng cách tham gia group hoặc like fanpage bên dưới giúp mình vì một cộng đồng SAP tại Việt Nam càng lớn mạnh hơn.


Tác giả bài viết đã mất khá nhiều thời gian và đầu tư hệ thống để chia sẻ kiến thức, nếu có copy bài viết, các bạn vui lòng dẫn nguồn. Trân trọng cảm ơn.

0 Nhận xét